โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ปฐมวัย

นางพรศรี พัวศิริมิตร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศิริรัตน์ กิจพายัพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอนงค์นุช เลิศไชย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววาสนา เฟื่องศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศรันยา ขำเลิศ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวปนัดดา สุภาผล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวกรุณา ป้อมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวสุภาวดี สว่างเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3