โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์เพ็ญ แดงใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนัส สุขโชค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิชามญชุ์ หอเยี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิชนาถ บริสุทธิ์
ครู คศ.1