โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นายบัญชา กิจเฉลา
พนักงานราชการ

นางสาวเทพรัตน์ ทิพย์นำพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวิชนาถ บริสุทธิ์
ครู คศ.1