โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

          โรงเรียนเสนาบดี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยเทศบาลเมืองเสนา  ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมื่อเสนาขึ้น ตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 12 และมาตรา 16(9) ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะ ที่รัฐดำเนินการอยู่แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา โดยงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กอนุบาล 3 ขวบ  ดังนั้นทางเทศบาลเมืองเสนาจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเสนา  โดยเปิดทำการสอนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2545  มีครูผู้ดูแลเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา และมีเด็กจำนวน 25 คน

          ในปีงบประมาณ 2547 เทศบาลเมืองเสนา ได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง และได้เปิดทำการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 ในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเทศบาลเมืองเสนา” โดยมีนายวันชัย   รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ท่าน  นักเรียนทั้งสิ้น 102 คน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเสนาบดี” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา

          ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีนายมาโนช  นพเก้า  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน มีพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ท่าน และผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย จำนวน 1 ท่าน  มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 150 คน

          ในปีการศึกษา 2549  โรงเรียนเสนาบดี ได้ขยายการเรียนการสอน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีพนักงานครูจำนวน 3 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ท่าน และผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย จำนวน 1 ท่าน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 280 คน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับงบประมาณในการจัดสรรห้องคอมพิวเตอร์ , และห้องวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษา

          ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 19 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 3 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 461 คน

          ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 19 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 11 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 570 คน

          ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 19 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 11 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 8 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 615 คน

          ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 22 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 10 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 12 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 622 คน

          ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 26 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 15 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 672  คน
ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 26 ท่าน  โดยมีพนักงานครู 15 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 702  คน

        ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่6  โดยมีนายทศพล  บุญมีลาภ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 30 ท่าน   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน พนักงานครู 15 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ , การเงิน จำนวน 3 ท่าน  และมีจำนวนทั้งสิ้น 745  คน

        ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 30 ท่าน   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน พนักงานครู 18 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ , การเงิน จำนวน 3 ท่าน  และมีจำนวนทั้งสิ้น 782  คน

        ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายอำนาจ  นาคแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 33 ท่าน   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน พนักงานครู 21 ท่าน พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 ท่าน  ผู้ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย 1 ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ , การเงิน จำนวน 3 ท่าน  และมีจำนวนทั้งสิ้น 790  คน

        ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายอำนาจ  นาคแก้ว มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 32 ท่าน   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน พนักงานครู 27 ท่าน บุคลากรสนับสนุน 3 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 792  คน
       
         ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเสนาบดี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมีนายทศพล  บุญมีลาภ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 30 ท่าน   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 ท่าน พนักงานครู 26 ท่าน บุคลากรสนับสนุน 3 ท่าน และมีจำนวนทั้งสิ้น 746  คน