โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกนกวรรณ สวัสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเทพรัตน์ ทิพย์นำพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวปภัสนันท์ เจริญสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมณีนาฏ ตระกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอิศรา การสมทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนัดดา หนองเกวียนหัก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลัดดาวัลย์ สรรพศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1