โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบัญชา กิจเฉลา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเทพรัตน์ ทิพย์นำพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวิชนาถ บริสุทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3