โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน จุลโมกข์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชมาภรณ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิญญา คงฉิม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตฎ์ ผ่องยุบล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารดา ฉัตรขาว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจียระไนย ฤทธิญาติ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรยิ่งยศ อฺุตฺตมปญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเสนาคุณวัฒน์(สมพิศ ปมุตฺโต)
ตำแหน่ง : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ สุวิบาย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสายพิณ ลิมปกาญจน์เวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแฉล้ม นาคครุฑ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิรา ไชยเผือก
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล บุญมีลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ