โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นฤมนต์ ยังยืน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิรชา หวานสนิท
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นัจกร สุขทรัพย์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชลธิชา โล่ห์นารายณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พีรพัฒน์ บุญลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/1