โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปภัสนันท์ เจริญสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบญจา สุทธิผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมณีนาฎ ตระกูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัชชา สุขนาคกิจ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาภรณ์ สุวโจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอารีรัตน์ ชมวิชา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2