โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอิศรา การสมทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจินตนา ต้นประดู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวขนิษฐา พระลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลัดดาวัลย์ สรรพศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ณัชชา สุขนาคกิจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2