โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล1-อนุบาล3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6