โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย รังผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2547 - 14 ม.ค.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช นพเก้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 เมษายน 2548 - เมษายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล บุญมีลาภ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล บุญมีลาภ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน