โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
คณะผู้บริหาร

นายทศพล บุญมีลาภ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมณฑิรา ไชยเผือก
หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ,หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แดงใหญ่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,หัวหน้างานบริหารบุคลากร

นางพรศรี พัวศิริมิตร
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย

นางสาวกนกวรรณ สวัสดี
หัวหน้าระดับ ป.1-ป.3

นางสาวมณีนาฏ ตระกูล
หัวหน้าระดับ ป.4-ป.6