โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนท์วัฒน์ ปั้นทองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวีริศ กองธานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3