โรงเรียนเสนาบดี
ถนนวิไลเสนา  ตำบลเสนา  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3520-3220
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเทพรัตน์ ทิพย์นำพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมณฑิรา ไชยเผือก
ครู คศ.2

นางสาวณัฐชินี วิจิตรเจริญรุ่ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนัดดา หนองเกวียนหัก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมาริสา แขกน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3